Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS)
har avvecklats den 31 mars 2009 enligt beslut av riksdagen.
Senaste nytt Om ITPS ITPS i media Kalendarium Omvärldsanalys Utvärdering Statistik Publikationer Länkar In English

Telefon till ITPS:
+46-(0)63 16 66 00

e-post:

[email protected]

Postadress:
Studentplan 3
831 40  Östersund

stockholmflyttstädning.nu

koksrenoveringstockholm.nu

https://www.sprakservice.se/

Välkommen till ITPS

Aktuella publikationer

Våga ta ditt företag till nästa nivå!

25 Jan 2017

Det finns gott om företag i vårt avlånga land, en hel del av dessa företag är ganska stora och omsätter miljonbelopp, och i vissa fall miljardbelopp, varje år. De har inte alltid varit stora bolag utan började i många fall som en mindre firma som med hårt arbete och en stark driftighet har lyckats skapa tillväxt. Du som idag är ägare till ett mindre företag kan också nå dit om du har en tillräckligt bra affärsidé och en vilja att växa. Att ta klivet från att vara en liten firma till att bli ett storföretag kan dock verka lite skrämmande. Det är många saker som måste klaffa för att man inte ska snubbla och det är därför av högsta vikt att du är medveten om de hinder som finns och hur du förbereder dig på dem i förväg.

Var förberedd

Målet med alla företag är att skaffa kunder och att behålla dem. Resultatet av en bra kundrelation som underhålls är att man går med vinst och det är den man vill öka när man växer som företag. En av de fallgropar som finns är att man växer för fort, man skapar sig utgifter som är större än intäkterna för en period och det är fullt normalt. Om man vet om det här i förväg så kan man se till att det finns en buffert i företaget så att tillväxten bekostas av egna medel. När man sedan har kommit ikapp med intäkterna så skapar man en ny buffert och tar sedan nästa kliv uppåt. Ledordet är tid. Du måste låta tillväxten ta tid, skynda långsamt så kommer din firma att växa sig starkare och vara redo för nya utmaningar. 

Ang Statskontorets rapport Det nya arbetsmarknadsverket (2004:16)

29 Sep 2004

Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) stödjer Statskontorets förslag, som innebär att Arbetsmarknadsverket ombildas till en enda rikstäckande myndighet genom att Arbetsmarknadsstyrelsen och de 20 länsarbetsnämnderna slås ihop.
ITPS delar också Statskontorets bedömning om att en sammanslagning skulle förbättra förutsättningarna för en enhetlig och effektiv verksamhet. Den nuvarande länsindelningen är, som Statskontoret påpekar, inte heller någon självklar indelningsgrund för arbetsmarknadspolitiken. Förslaget synes därför även innebära större möjligheter till anpassning av verksamheten utifrån de regionala förutsättningarna på arbetsmarknaden.

Amerikanska och tyska företag investerar mest i Sverige

21 Sep 2004

Företag ägda från USA och Tyskland investerade mest i Sverige av alla utlandsägda företag 2002, visar ny statistik från ITPS. De totala investering-arna från dessa två ägarländer nära fördubblades mellan 2001 och 2002. De utlandsägda företagen svarade i genomsnitt för 30 procent av näringslivets investeringar i Sverige 2002.
- Ökade investeringar, produktivitet och export i flera utlandsägda företag under lågkonjunkturen, visar att nedgången i efterfrågan inte drabbade alla företag, säger Anne Christine Strandell, ITPS.
Hämta rapporten Utlandsägda företag 2001 - 2002 (S2004:006) 53 sidor, eller läs hela pressmeddelandet.

Ang förslag till rådsförordning för stöd till landsbygdens utveckling från europeiska jordbruksfonden för landsbygdens utveckling

14 Sep 2004

Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) har beretts tillfälle att yttra sig i rubricerat ärende.
Den europeiska jordbruks- och landsbygdspolitiken har endast i mycket begränsad omfattning tillväxtpolitiska målsättningar. ITPS tar därför inte ställning till förslaget till rådsförordning. Vi vill dock påpeka att tillväxt, även på landsbygden, är kopplad till expanderande branscher och näringar. Ur ett tillväxtpolitiskt perspektiv är förslaget till rådsförordning alltför inriktat på den tillbakagående jordbrukssektorn. I den mån tillväxtfrågor ges ökad prioritet inom Europeiska Unionens jordbruks- och landsbygdspolitik bör således diversifiering och förnyelse av landsbygdens ekonomiska bas lyftas fram på ett betydligt starkare sätt än i det föreliggande förslaget till rådsförordning.

Nya förutsättningar ställer andra krav på den tillväxtpolitiska agendan

18 Aug 2004

Tillväxt och utveckling drivs av förändring. I en värld som präglas av konkurrens, globala nätverk och sekundsnabb kunskapsspridning blir förmågan att hantera och nyttja förändringskraften helt avgörande, konstaterar fem internationellt framträdande forskare i en ny rapport från ITPS.

Hämta rapporten På den tillväxtpolitiska agendan (A2004:023), 94 sidor, eller läs hela pressmeddelandet.

Rapporten har en inledning och avslutning på svenska, forskarnas bidrag presenteras på engelska.
Beställ skriften På den tillväxtpolitiska agendan kostnadsfritt av Marianne Löfgren.

Den svenska energiintensiva industrins kon-kurrenskraft hotas när klimatmålen skall nås

2 Jul 2004

ITPS har på uppdrag av regeringen analyserat vilka effekter olika klimatpolitiska beslut får på den svenska energiintensiva industrins konkurrenskraft. Analysen visar att handeln med utsläppsrätter åtminstone på kort sikt kommer att få betydande effekter på den energiintensiva industrins konkurrenskraft.
– Handeln med utsläppsrätter leder till en strukturomvandling med utslagning av anläggningar och betydande effekter på exporten och sysselsättning inom den energiintensiva industrin. Gratis tilldelning av utsläppsrätter skyddar inte företagens konkurrenskraft men innebär att företagens soliditet ökar, säger Eva Alfredsson, projektledare.
Hämta rapporten Basindustrin och Kyoto - Effekter på konkurrenskraft av handel med utsläppsrätter (A2004:019), 174 sidor, eller läs hela pressmeddelandet.

Tillväxt handlar om ett samspel me utbildning, välfärd, trygghet, offentlig service och ett gott näringsklimat

30 Jun 2004

ITPS vill med Tillväxtskrift 2004 ta upp några aktuella aspekter som för närvarande diskuteras inom tillväxtpolitiken. Jämförelser mellan länder visar att Sverige ligger bra till ur tillväxtperspektiv, men inte i alla avseenden. Vi har möjligheter att förbättra läget om vi koncentrerar oss på att öka produktiviteten.
Beställ skriften kostnadsfritt av Marianne Löfgren

ITPS i media

2005-12-30
Tema: Flytten av de statliga verken
P1 Studio Ett
2005-12-29
Dagens Industri ( PDF ) ( PDF ) , Sidan 28
Dagens Industri, delvis login-skydd
2005-12-29
SIGNERAT : Ett långfinger från statsministern
Upsala Nya Tidning
2005-12-28
Körerna håller kvar befolkningen på landsbygden
Barometern-OT
Nyhetsarkiv

Konferens

21 okt: Klimatpolitisk kontrollstation 2004.
Innevarande år är en s.k. kontrollstation då den svenska klimatpolitiken skall utvärderas. Baserat på den utvärdering som görs kommer regeringen att utforma den klimatproposition som kommer att läggas i början av våren 2005. Läs programmet

10 november: Större satsningar och trender inom informations- och kommunikationsteknik i Japan, USA och Kina Läs inbjudan eller anmäl Dig

Landsbygdsforum 2004 i Östersund

Den 13-14 oktober arrangeras en nationell konferens kring utvecklingsmöjligheter i Sveriges gles- och landsbygder. Läs mer

Piteå 2004

Läs dokumentationen från ITPS workshops som genomfördes under Piteå-konferensen den 18-20 augusti

Nyhetsbrev om Piteå-konferensen

Espon

ITPS är svensk Contact point för ESPON

Update

Läs mer

Nyhetsbrev

Inom området Hållbar Utveckling från vårt kontor i Tokyo. Hämta nyhetsbrevet eller hämta vårt nyhetsbrev inom IT eller inom Entreprenörskap och småföretagsutveckling från vårt kontor i Los Angeles samt Bryssel. Läs mer

Vill Du få något av ovanstående nyhetsbrev kostnadsfritt, klicka här

Aktuell statistik

Nytt beräknat publiceringsdatum för rapporten Nyföretagandet i Sverige 2002 och 2003: 15 november
Läs mer här.

Nytt beräknat publiceringsdatum för rapporten Uppföljning av 1999 års nystartade före-tag - tre år efter start: 30 november
Läs mer här.

Fortsatt minskning av antalet konkurser
Under årets första sju månader uppgick antalet företagskonkurser till 4 704, en minskning med 6 procent. Antalet anställ-da i företag i konkurs upp-gick under samma period till närmare 13 400 per-soner vilket var en mins-kning med 19 procent.

Här hittar du aktuell kon-kursstatistik, statistiken redovisas per län, kom-mun och bransch.

RTP

ITPS har av regeringen fått i uppdrag att genomföra en så kallade ex ante-bedömning av samtliga regionala tillväxtprogram. Läs mer

Erhåll info från ITPS

Vill du få information från ITPS om nya rapporter, seminarier och liknande? Skicka ett mail till Marianne Löfgren så kommer Du med på vår mailinglista.

Besökarens integritet

Enligt lagen om elektronisk kommunikation måste vi informera dig om att vi använder cookies, dock enbart s.k. temporära cookies för att ge bra service.
Om du inte accepterar det  kan du lämna webbplatsen genom att klicka i kryss-rutan uppe till höger